Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Khảo nghiệm kỹ thuật và Các hình thức khảo nghiệm kỹ thuật

Khảo nghiệm kỹ thuật là gì?
Khảo nghiệm kỹ thuật là tiến hành các thí nghiệm nhằm xác định tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng.

Các hình thức khảo nghiệm kỹ thuật
Các hình thức khảo nghiệm kỹ thuật gồm có: Khảo nghiệm bởi tổ chức, cá nhân khảo nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định; khảo nghiệm kỹ thuật do người nộp đơn tự thực hiện; sử dụng kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đã có do người nộp đơn cung cấp; hợp đồng với tổ chức, cá nhân của nước thành viên của liên minh quốc tế về bảo hộ giống cây trồng (International Union for the protection of new varieties of plants - UPOV) để khảo nghiệm hoặc để mua kết quả khảo nghiệm đã có.